Aktualności

Warunki Umowy – zapoznaj się przed rezerwacją imprezy.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Extreme Planet Łukasz Polasik ul. Okrężna 1 64-930 Zawada NIP 764-182-94-28, nr zezwolenia Marszałka WLKP 397.

Zakres terytorialny wykonywanej działalności: Rzeczpospolita Polska, kraje europejskie mające lądową granicę z RP oraz Federacji Rosyjskiej – obwód kaliningradzki, zgodnie z ustawą o usł. turystycznych oraz Państwa europejskie z wykorzystaniem transportu innego niż transport lotniczy , zgodnie z ustawą o usługach turystycznych (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2017 r. poz.2361).

Gwarancja ubezpieczeniowa dla Organizatorów i Pośredników turystycznych w imieniu TU EUROPA SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździsta 62.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym (prawnym opiekunem Uczestnika) a EXTREME PLANET Łukasz Polasik o udziale w imprezie następuje po zapoznaniu się przez Zamawiającego z warunkami uczestnictwa oraz dokonaniu przez Niego wpłaty zaliczki w wysokości ustalonej przez Organizatora.
 2. Nie dokonanie wpłat rat w odpowiednich terminach jest traktowane jako zerwanie umowy z winy Zamawiającego.
 3. Terminy wpłacenia rat:
  • I – przy zapisie (do 48 h)
  • II – najpóźniej do 20 dni przed wyjazdem
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny lub odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (np. zmiana cen paliw, decyzje władz państwowych, brak wymaganego minimum uczestników, itp.) w terminie na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Zamawiającemu nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie ani odsetki. Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia, w którym został poinformowany o zmianie warunków ma obowiązek poinformować organizatora o przyjęciu lub odrzuceniu nowych warunków. Brak odpowiedzi w tym terminie jest traktowany jako akceptacja nowych warunków.

REALIZACJA UMOWY

 1. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do poleceń instruktora. Spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu lub zażywanie środków odurzających na obozie dla dzieci i młodzieży jest zabronione.Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym (wydalenie z obozu) w powyższych przypadkach lub jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne realizowanie programu lub naraża na niebezpieczeństwo siebie lub innych. Wszelkie koszty powstałe w tej sytuacji ponosi Zamawiający.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy Uczestnika i zobowiązuje się do ich naprawienia lub pokrycia kosztów.
 3. Uczestnik powinien posiadać w dniu wyjazdu wypełnioną i podpisaną przez rodzica Kartę Kwalifikacyjną (dotyczy wyjazdu na obozy dla dzieci i młodzieży).
 4. Organizator odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy z wyjątkiem przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, siła wyższa, itp.
 5. Organizator nie dokonuje zwrotów wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np. spóźnienie na miejsce zbiórki, rezygnacja z części lub całości imprezy, choroba i inne.
 6. Uczestnik ma prawo przenieść / przepisać swoją umowę na inną osobę w przypadku zaistniałych okoliczności rezygnacji z imprezy i jest zobowiązany o poinformowaniu Organizatora w dowolnym terminie lecz nie później niż na 48 h przed datą rozpoczęcia imprezy.

REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora np. zmiana istotnych warunków umowy (cena, termin, miejsce lub standard zakwaterowania, środek transportu) lub odwołanie imprezy przez Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora jak np.:
  • nie dotrzymanie przez Zamawiającego określonych w umowie terminów,
  • nie przybycie Uczestnika na zbiórkę,
  • choroba lub inne wypadki losowe,

dokonuje się następujących potrąceń:

 1. 10% ceny imprezy w razie rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie w terminie powyżej 50 dni przed jej rozpoczęciem,
 2. 20% ceny przy rezygnacji pomiędzy 30-49 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
 3. 30% ceny przy rezygnacji pomiędzy 14-29 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
 4. 40% ceny w razie rezygnacji pomiędzy 7-13 dniem przed rozpoczęciem imprezy,
 5. 100% ceny przy rezygnacji w terminie poniżej 7 dni od rozpoczęcia imprezy.
 1. Za datę rezygnacji z imprezy przyjmuje się datę dostarczenia pisemnego oświadczenia do firmy EXTREME PLANET.
 2. Reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczeń lub realizacji programu przyjmowane są na piśmie w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy.

REKLAMACJE I UWAGI PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

        Extreme Planet – Łukasz Polasik

       Adres:

 1. Okrężna 1, 64-930 Zawada

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa, które stanowią integralną część umowy i akceptuję je własnoręcznym podpisem.

…………………………………………..                                                                    …………………….
Data i podpis Zamawiającego                                                                              Pieczęć Organizatora

 


Formularz informacyjny dla Klienta imprez turystycznych.

STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo Biuro / Organizator Turystyki EXTREME PLANET Łukasz Polasik, ul. Okrężna 1 64-930 Zawada, NIP 764-182-94-28 REGON 300265918 z siedzibą w Zawadzie 64-930 ul. Okrężna 1 będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Przedsiębiorstwo Biuro / Organizator Turystyki EXTREME PLANET Łukasz Polasik, ul. Okrężna 1 64-930 Zawada, NIP 764-182-94-28 REGON 300265918 z siedzibą w Zawadzie 64-930 ul. Okrężna 1 posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Przedsiębiorstwo Biuro / Organizator Turystyki EXTREME PLANET Łukasz Polasik, ul. Okrężna 1 64-930 Zawada, NIP 764-182-94-28 REGON 300265918 z siedzibą w Zawadzie 64-930 ul. Okrężna 1  stało się niewypłacalne.

Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 [do udostępnienia w postaci hiperłącza]. Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje: Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 – Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.

– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.

– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym. ©Kancelaria Sejmu s. 64/81 25.04.2018

– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.

– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach: na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną

– podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.

– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.

– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi.

– W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.

– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych. ©Kancelaria Sejmu s. 65/81 25.04.2018

– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.

– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju.

Przedsiębiorstwo Biuro / Organizator Turystyki EXTREME PLANET Łukasz Polasik, ul. Okrężna 1 64-930 Zawada, NIP 764-182-94-28 REGON 300265918 z siedzibą w Zawadzie 64-930 ul. Okrężna 1 wykupił w Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ1  [podmiot zapewniający ochronę na wypadek niewypłacalności, np. fundusz gwarancyjny lub zakład ubezpieczeń] zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Sportu i Turystyki – Oddział Turystyki al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro IX, pokój 940,tel. +48 61 626 68 50, e-mail: lidia.winkler@umww.pl), jeżeli z powodu niewypłacalności Przedsiębiorstwo Biuro / Organizator Turystyki EXTREME PLANET Łukasz Polasik, ul. Okrężna 1 64-930 Zawada, NIP 764-182-94-28 REGON 300265918 z siedzibą w Zawadzie 64-930 ul. Okrężna 1  dojdzie do odmowy świadczenia usług.


Od czego zacząć – ŻEGLARSTWO ???

Sporty wodne, wakacje, pasja i cierpliwość to kilka wykluczających się składowych kontra ambicje i pożądanie. Postaram się rozwinąć temat z perspektywy 22 letniego doświadczenia instruktorskiego i organizacyjnego.
Jedno jest pewne i to jest piękne – KAŻDY chce używać i czerpać z tego sportu jak najwięcej i pod każdą postacią. Jednak przez źle i chaotycznie prowadzone działania marketingowe na rynku turystycznym wielu ludzi (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) cierpi na polu walki jakim jest – ŻYWIOŁ i NATURA!!!
Pod hasłem „ŻEGLARSTWO” kryje się już wiele dyscyplin i odmian sportów wodnych, w których to silnikiem są „żagle” pod różnymi postaciami oraz jednostka pływająca pod nogami (kadłub jachtu, deska windsurfingowa, deska kitesurfingowa / kitefoilowa, deski wingfoilowe, deski sup i ich pochodne).
Najczęściej pojawiającymi się pytaniami w ostatnich latach to jest m.in.: „jak długo muszę …” albo „ile muszę poświęcić …” aby być zajeb…. RIDEREM, w skrócie rzecz ujmując. Niestety odpowiedzi na te pytania często są symulowane w celu pozyskania Klienta a później jakoś to będzie. Niestety takie podejście psuje klimat żeglarski i pozostawia niesmak. Powodów niepowodzeń w nauczaniu jest mnóstwo, ale nie o tym ma być ten artykuł tylko o tym jak zdroworozsądkowo podejść do tematu w nauczaniu sportów wodnych – żeglarskich a zacznę od:
✅ ŻEGLARSTWO jachtowe – znane jako najstarsza forma sportu i rekreacji pod żaglami na jednostkach jednokadłubowych, dwukadłubowych oraz trzykadłubowych. Ta forma żeglarstwa (kiedyś skierowana tylko dla Elity) jest formą bardzo wymagającą w procesie długofalowego nauczania. Jest formą żeglarstwa, która pozwala zrozumieć w pierwszej kolejności wiatr oraz wszystkie pozostałe składowe żeglarstwa od podszewki (budowę jednostki, fizykę, meteorologie, locję, teorię żeglowania i jeszcze kilka tematów) a przede wszystkim – WSPÓŁPRACY. Nie tylko z ludźmi, ale i ze środowiskiem. Pierwszy początkowy proces nauczania jest nudny i przytłaczający, ale wartościowy. Fundament jest mocny!!!
✅ WINDSURFING – dyscyplina z dziedziny szybkich i ciągle pożądana przez turystów i sportowców. Jednak od kilku lat pozostaje lekko w cieniu kitesurfingu z różnych powodów. Wymaga również dość dobrej sprawności fizycznej, determinacji i regularności aby czerpać przyjemność z prędkości i pływania w ślizgu. A to wymaga czasu – A ON JEST często kartą przetargową na jego niekorzyść ;(. Natomiast mimo wszystko cieszy się nadal zainteresowaniem ze względów ekonomicznych i możliwości warunków atmosferycznych. Naukę można kontynuować nawet przy minimum wiatrowym. Windsurfing daje nadal możliwości żeglowania turystycznego ze względu na sprzęt.
✅ KITESURFING – ta dyscyplina rozwaliła system na spotach wszędzie tam gdzie wieje równy wiatr i jest dość płytko. Kolorowe latawce, sprzęt pakowany do plecaka oraz łatwość transportu przekonała użytkowników bardziej do przygody z nim związanej. Niestety w znaczącej większości przypadków uprawiana bardzo intuicyjnie i troszkę niebezpiecznie. Natomiast popularyzacja jest w ciągłym rozkwicie ze względu na krótszy czas osiągnięcia „marzenia” jakim jest pływanie w ślizgu oraz pierwsze próby oszukania grawitacji. Ten ostatni element często powoduje uwolnienie endorfin oraz adrenaliny, która niestety często odcina inne strefy funkcjonalne – rozsądek i bezpieczeństwo. Natomiast dalej jest atrakcyjny i działa na wyobraźnie. Polecam Licencjonowane szkoły i Instruktorów podczas stawiania pierwszych kroków.
✅ WING – SURFBOARDING – to najmłodsza dyscyplina, która weszła na rynek w ostatnim 3 latach i również rozwija się szybko, ale ma dużo więcej z windsurfingu niż z kitesurfingu. Pochodzi za dość łatwą dyscyplinę, ale wymaga jednak większego pojęcia na samym starcie o teorii żeglowania niż w przypadku kitesurfingu. WING jak sama nazwa wskazuje to skrzydło, które sprawuje funkcję żagla (natomiast bez masztu i bez linek). Wymaga dobrej orientacji kierunków wiatrowych (róża wiatrów). Dyscyplina jest o tyle lepsza od kitesurfingu, że podobnie jak w windsurfingu popływać już można przy minimum zakresu wiatrowego nawet wtedy kiedy nie wieje równo. Ogólnie WING-SURFBOARDING jest etapem przejściowym przed wejściem do „WingFOIL”, który pozwala żeglować po całych akwenach i różnymi kursami. Wymaga to już jednak bardzo dobrej sprawności fizycznej i dobrego balansu. Polecam zacząć w Licencjonowanych Szkołach.
✅ Foil (windsurfing, kite, wing) – dyscyplina a bardziej odmiana każdej poprzedniej dyscypliny i również w żeglarstwie jachtowych (od niech zresztą się wywodzi), która jest kwintesencją umiejętności, poczucia balansu, prędkości oraz wykorzystania każdych warunków wiatrowych po to aby „lewitować” i bawić się fizyką i siłami hydrodynamicznymi.
Tak więc kończąc artykuł i krótki przegląd dyscyplin żeglarskich oraz wybór na dobry START pamiętaj o rzeczach ważnych i ważniejszych. Podobnie jak w życiu – dobry FUNDAMENT to dobre podstawy a zarazem bezpieczeństwo i świadomość. Każda forma żeglarstwa jest piękna jeżeli potrafimy ją wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem i w odpowiedni sposób ? – ALOHA.
Wioska Surfera wioskasurfera.pl oferuje każdą z powyższych z uwzględnieniem faktycznych warunków wiatrowych i z bardzo dobrze przygotowaną Kadrą instruktorską. Natomiast jezioro nigdy nie zastąpi Mórz i Oceanów ?.

Wakacje – Lato 2023 | Obozy już w sprzedaży!

Aloha, Ahoj

Już jesteśmy gotowi do działania i czekamy tylko na wiosnę, aby z całą energią zacząć nowe KURSY z żeglarstwa pod każdą postacią. Już dzisiaj możecie zapoznać się z Naszą ofertę: OBOZÓW, KURSÓW, LEKCJI i imprez rekreacyjno – sportowych na Wiosce Surfera oraz na innych akwenach w Polsce. Żeglarze i Surferzy, pod tym linkiem zapoznacie się z całą ofertą 2023 – ZAPRASZASZMY
http://extremeplanet.pl/lato/  WELCOME TO SUMMER 😉


Planujesz wyjście w góry – PATRZ NA ZAGROŻENIA LAWINOWE.

Hej Rider’s

Bardzo się cieszymy jak na stokach i poza nimi widać fajnie jeżdżących snowboardzistów i narciarzy, ale pamiętajcie, żeby zawsze looknąć na komunikaty przed wyjściem. To proste – kliknij ten link „KOMUNIKAT GOPR” lub „KOMUNIKAT TOPR” i wszystko czytasz ;).

Kilka zasad wrazie „W”” – czytaj i często powtarzaj – SAFETY 🙂

 

Bezpiecznej jazdy – PIONA

Łukasz POTAS Polasik


WingFoil – nowość na Wiosce Surfera

Aloha,

Tak się składa, że świat żeglarski nie śpi i szuka ciągle nowych rozwiązań i sposobu na łatwiejsze, życie surferskie ;P. WINGFOIL – Co to takiego?
To SKRZYDŁO, które pozwoli nam nabierać prędkości, unosić się w powietrzu oraz surfować po wodzie płaskiej jak i po falach. To skrzydło pozbawione linek i baru, mieszczące się w jeszcze mniejszym plecaku. To skrzydło, z którym możecie wyjść na wodę z każdego miejsca bez względu czy to jezioro, czy to zatoka, czy to morze i pływać w każdych warunkach wiatrowych na różnego rodzaju deskach. Pompowanych, twardych, z foilem, na snowboardzie i nartach, na longboardzie czy łyżworolkach. To jakiś cud techniki żeglarskiej w mutipostaci.
Na Wiosce Surfera możesz doświadczyć właśnie takich emocji ponieważ startujemy już od najbliższego sezonu z wypożyczalnią i szkółką – ZAPRASZAMY. Umów się na lekcję, kurs czy krótkie demo. Sami zobaczcie jakie to proste!!!

Aloha Surfers


Windsurfing – spełniaj marzenia – bliżej być nie może!

Aloha
Bliżej być nie może bo to w środku pięknej Wielkopolski , gdzie wiatry, woda, dzika natura i przyjazna atmosfera powoduje, że poczujesz się jak na prawdziwych wakacjach a przecież to tak blisko domu ;).
Zapraszamy na lekcje, kursy, obozy dla dzieci oraz wypoczynek dla całej rodziny – wrażenia gwarantowane. Jednego, czego nie możemy zagwarantować na 100% to słoneczna pogoda, ale to przecież wakacje, więc słońca na pewno będzie więcej jak mniej ;).

Szkółka windsurfingu, kitesurfingu oraz katamaranów dla dzieci – ZAPRASZAMY