Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

  1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest EXTREME PLANET Łukasz Polasik, zarejestrowana pod adresem siedziby
   głównej przy ul. Okrężna 1 64-930 Zawada i miejscem wykonywania działalności w Pile przy ul. Miedziana 36 (biuro) oraz w Kamienicy 6, 62-100 Wągrowiec (Ośrodek Wypoczynkowy) jak również platformy do elektronicznego składania rezerwacji.
  2. Z wyznaczonym przez Nas Opiekunem Ochrony Danych Osobowych możesz skontaktować się przez adres email: biuro@extremeplanet.pl lub adres pocztowy: Piła 64-920, ul. Miedziana 36.
  3. Twoje dane osobowy otrzymaliśmy od Ciebie w związku ze złożoną rezerwacją na imprezę turystyczną / obóz / szkolenie jakie odbyłeś w jednym z akredytowanych przez Nas ośrodków szkoleniowych. Otrzymaliśmy te dane celem zawarcia umowy cywilno prawnej na wybraną przez Ciebie imprezę turystyczną / obóz / szkolenie.
  4. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania naszego zobowiązania polegającego na dostarczeniu Tobie świadczeń i usług, które zawarte są w programie wybranej przez Ciebie imprezy tj: szkolenie żeglarskie, szkolenie narciarskie, szkolenie snowboardowe, wyjazdy i wakacje rodzinne, obóz dla dzieci i młodzieży oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków i koszty leczenia za granicą.
  5. Dodatkowo, przepisy prawa mogą wymagać od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
  6. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu EXTREME PLANET, którym jest:
   1. zapewnienie należytej obsługi kursanta / uczestnika / obozowicza;
   2. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych EXTREME PLANET (regulaminy) oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
   3. prowadzenie badań i analiz EXTREME PLANET między innymi pod kątem oszacowania jakości oferty naszej certyfikacji i poprawy działania usług jakie dla Ciebie wykonujemy;
   4. obsługa Twoich próśb, gdy nie są one związane wprost z dostarczeniem do Ciebie certyfikatów szkoleniowych po ukończonym szkoleniu;
   5. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
   6. prowadzenie analiz statystycznych;
   7. przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  7. Na podstawie – i tylko o ile udzielisz na to zgody – EXTREME PLANET przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
  8. EXTREME PLANET wymaga podania przez Ciebie Twojego imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail, daty urodzenia, peselu oraz numeru telefonu, aby móc wykonać dla Ciebie usługę wybraną z oferty Extreme Planet. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wykonać dla Ciebie ww. usługi, a w konsekwencji nie otrzymasz potwierdzenia takiej rezerwacji imprezy turystycznej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
  9. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne (np. dla Kuratorium Oświaty dla rodziców ubiegających się o zwrot za wypoczynek dzieci).
  10. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, nie podlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do tego, aby wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  11. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
   1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez EXTREME PLANET; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
   3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  12. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych i poprosić o usunięcie z systemu wirtualnego pod adres: biuro@extremeplanet.pl.
  13. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
  14. EXTREME PLANET może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom będącym podwykonawcami EXTREME PLANET, w zakresie bezpośrednio związanym ze świadczeniem dla Ciebie usługi wykonania oraz dostarczenia Tobie wykupionej usługi. Ponadto EXTREME PLANET może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
  15. EXTREME PLANET przechowuje Twoje dane osobowe w związku z wykonaniem usługi i dostarczeniem Tobie certyfikatu szkoleniowego odpowiadającemu ukończonemu przez Ciebie szkoleniu, przez czas nieokreślony, nie dłuży jednak niż czas niezbędny do tego aby należycie wywiązywać się z obsługi Twoich ewentualnych próśb związanych z Twoim certyfikatem. Mowa o szkoleniach żeglarskich ISSA i snowboardowych SITS.
  16. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
  17. Jednocześnie, w celu rozliczalności, EXTREME PLANET będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
  18. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
  19. Profilowanie danych osobowych przez EXTREME PLANET polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.